วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนดินหินคลุก หมู่ ๓ บ้านจอก หมู่ ๙ บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ ๑๑ บ้านหนองหว้า ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการปรับเกลี่ย ฝังกลบขยะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหว้า
15  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากถนนลาดยาง-ตำบลบ้านแวง) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลนาโพธิ์ ขนาดกว้าง๕เมตร ยาว๑๘๕เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๙๒๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างถนนลงหินคลุก(สายรอบหนองคูขาด) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
เช่าจ้างเหมาค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีพ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
เช่าบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดPPE จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ก.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง