วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ เม.ย. 67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
3  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว จากนอก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหว้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๓๒.๐๐ ตารางเมตรพร้อมงานวางเรียงยาแทวท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ๑จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง