วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2566
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายบุญ เทียนมิ่งมาตย์-บ่อขยะ)หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ขนาดกว้าง๓.๐๐เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐เมตร หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๖๐.๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเเหล็ก(สายบ้านนายอุทัย-สามแยกต้นจาน)หมู่ 10 บ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว๑๔๕.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตรหรือมีหื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายบุญ เทียนมิ่งมาตย์-บ่อขยะ)หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ขนาดกว้าง๓.๐๐เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐เมตร หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๖๐.๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อพันธ์ุปลา เพืื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ก.ค. 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายโคกป่าช้า - หนองอีแล้ง หมู่ที่ 3 บ้านจอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายบัวถอน มะลิเลิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนสยความสะดวกของผู้สูงอายุให้แหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายขาว ดังไธสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง