วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายโคกป่าช้า - หนองอีแล้ง หมู่ที่ 3 บ้านจอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายบัวถอน มะลิเลิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนสยความสะดวกของผู้สูงอายุให้แหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายขาว ดังไธสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความมสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (นางกัณหา ดีพันธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายแถลง คำชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม (ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ประจำภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ จำนวน ๓โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำนวน 3 แห่ง (ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนิติพันธ์ - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บ้านโศกกะฐิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง