วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสี่แยกหนองสะแบง-โคกเหล่าทองดี หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ขนาด 24,000 บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโศกกะฐิน - บ้านหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะ ประชาชนทั่วไปและพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้ไม้เก็บของ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถน้ำเอนกประสงค์) หมายเลขครุภัณฑ์ 00-49-0001 ทะเบียน 81-7759 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชาคมหมู่บ้าน - หนองเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง