วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพ่อล้อม หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข ๙๔๕๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9456 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อเสื้อกีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความปรองดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความปรองดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง