วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-65-0031 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 10 สายบ้านนายแหลม - โนนพะยอม และหมู่ 11 สายบ้านนายบุญ ? บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อผ้าต่วน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนพฤศจิกายน 2565 - เมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (สำนักปลัด)
20  ต.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง