วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2565
จ้างค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนดินหินคลุก หมู่ ๓ บ้านจอก หมู่ ๙ บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ ๑๑ บ้านหนองหว้า ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการปรับเกลี่ย ฝังกลบขยะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหว้า
15  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากถนนลาดยาง-ตำบลบ้านแวง) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลนาโพธิ์ ขนาดกว้าง๕เมตร ยาว๑๘๕เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๙๒๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างถนนลงหินคลุก(สายรอบหนองคูขาด) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
เช่าจ้างเหมาค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีพ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
เช่าบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง