วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดPPE จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ก.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ซอยบ้านนายฉวีวงค์ ซาริโน ) บ้านหนองหว้า หมู่ ๑๑ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หลังฉางทรัพย์ประเสริฐ)บ้านหนองหว้า หมู่ ๑๐ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว๑๐๐.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงทางลาดผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการในพื้นที่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง