วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ(จากหมู่บ้านลงหนองหญ้ารังกา) บ้านหนองหญ้ารังหา หมู่ ๙ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ(หน้าบ้านนายจำปี)หมู่ที่๘บ้านหนองต่อวางท่อระบายน้ำ ๘๘ ท่อนพร้อมบ่พัก ๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้มีพนักพิง มีล้อเลื่อนจำนวน ๑ ตัว
18  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ ของแผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อโต๊ะ.จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้พนักพิงสูง มีล้อเลื่อนจำนวน ๑ ตัว ( งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (จำนวน ๕ รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด ๒๔๐ST จำนวน ๑๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนให้เด็กนักเรียน ศพด. อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง