วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถขบวนบั้งไฟ (ขบวนเอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 รายนายสมพร ไลไธสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 รายนางจันทร์โนไธสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ เม.ย. 67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง