วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ซอยบ้านนายฉวีวงค์ ซาริโน ) บ้านหนองหว้า หมู่ ๑๑ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หลังฉางทรัพย์ประเสริฐ)บ้านหนองหว้า หมู่ ๑๐ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว๑๐๐.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงทางลาดผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการในพื้นที่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ(จากหมู่บ้านลงหนองหญ้ารังกา) บ้านหนองหญ้ารังหา หมู่ ๙ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ(หน้าบ้านนายจำปี)หมู่ที่๘บ้านหนองต่อวางท่อระบายน้ำ ๘๘ ท่อนพร้อมบ่พัก ๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้มีพนักพิง มีล้อเลื่อนจำนวน ๑ ตัว
18  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ ของแผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อโต๊ะ.จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้พนักพิงสูง มีล้อเลื่อนจำนวน ๑ ตัว ( งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง