วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ( กระดาษA4จำนวน ๙ ลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคูโนนวัดเก่า) บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ปลาเพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.อบต.นาโพธิ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง