วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphatic Concrete สายหมู่ที่ 3 บ้านจอก - หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลร่วมรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศการสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง