วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศการสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายสุทัศ - ถนนลาดยางพุทไธสง) บ้านโศกกะฐิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้บุ๊ก กองการศึกษา
24  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง