วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ประจเดือน ก.พ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
อาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำเดือน ก.พ.2565
26  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสง่า บากไธสง) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกร้านทรัพย์ประเสริฐ - บ้านนายสมภาร)บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (ม.ค. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ซ่อมแซมถนนทางเข้า และถนนหน้าที่ทำการ อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.นาโพธิ์
20  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามโครงการหน้าที่พลเมืองที่ดีในการเสียภาษีสร้างชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ธ.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง