วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 25654 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริมนม ศพด.ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในการจัดทำแผงกั้นงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อเอกสารคู่มือและตราประทับ ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มบ้านเหล่า - โคกป่าช้า) บ้านจอก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองบึงช้าง หมู่ 3 บ้านจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง