วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองคูขาด หมู่ที่ 10 บ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกหนองต่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกหนองไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านโศกกะฐิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกหนองหว้า หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหมวดอดุลย์) หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง รถน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 81-7759 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9456 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง