วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
3  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว จากนอก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหว้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๓๒.๐๐ ตารางเมตรพร้อมงานวางเรียงยาแทวท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ๑จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม (ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. ๖๗ - ๑๕ พ.ค.๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายกลางหมู่บ้าน ) หมู่ที่ 3 บ้านจอก งานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 640.00ตารางเมตร พร้อมงานวางเรียงยาแนวท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 15 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง