วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างถนนลงหินคลุก (สายบ้านนายบุญรอด ดวงประทุม - โนนพยอม) หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำมันโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างต่อเติมผนังกั้นห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โน๊ตบุ๊ก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางพิมพา - นาพ่อเพ็ง) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 81-7759 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการ ลงหินคลุกถนนดิน (สายหนองจอก - เขตติดต่อตำบลศรีสว่าง) บ้านจอก หมู่ที 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อพันธุ์พืชปลูกโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง