วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริมนม (โครงการเยียวยาเกตรกรโคนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริมนม (เยียวยาเกษตรกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนวัดท่าเรียบ ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (แบบปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง