วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2564
ซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กพร้อมม้านั่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการพ่นยุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) ก.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างถนนลงหินคลุก (สายบ้านนายบุญรอด ดวงประทุม - โนนพยอม) หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำมันโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง