วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด ก.พ. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการ ก.พ. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริมนม ศพด. ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริมนม รร. ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง