วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (แบบปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างเสริมไหล่ทางถนนดิน ยกระดับ (สายจากบ้านนายวิชิต-ถนนลาดยาง) บ้านโศกกะฐิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการยังชีพ กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด ก.พ. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง