วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถน้ำเอนกประสงค์) ทะเบียน 81-7759 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9456 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 31 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง