วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุงและสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียน โดเมนเนม (พื้นที่ไม่จำกัด รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการพ่นยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างตัดเย็บชุดปฏิบัติการ อปพร. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง