วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกโนนวัดเก่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างบำรุง ต่อเติม ซ่อมแซมทรัพย์สินระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิงและแก๊ส LPG โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร ส.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อพันธุ์ปลา โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาแหล่งน้ำสาธารณของชุมชน ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปากทางคุ้มน้อย) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง