วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองต่อ - พุทไธสง) บ้านหนองต่อ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อถังขยะเปียกตามโครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชนน่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนยางรถกู้ชีพ ทะเบียน บม 7918 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ ก.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง