วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 81-7759 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำ พร้อมระบบ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างต่อเติมซ่อมแซมประตูสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายโรงน้ำ หมู่ที่ 11 ไปที่ทำการ อบต. นาโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองบึงช้าง - หนองจอก) บ้านจอก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง