วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) พ.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายธัชชา - บ้านนายอุท้ย) บ้านหนองหว้า หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (๑๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (5-15 พฤษภาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เม.ย. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนเกษตร) บ้านโศกกฐิน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนเกษตรด้านทิศใต้) บ้านโศกกฐิน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง