วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถน้ำเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อถังขยะพลาสติกพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถน้ำเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านพ่อเพชร-หนองซำ หมู่ ๑๑ บ้านหนองหว้า งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๐๐เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองกุง-โศกดู่ หมู่ ๑๑ บ้านหนองหว้า งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง๓.๐๐เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง