วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายโรงน้ำ หมู่ที่ 11 ไปที่ทำการ อบต. นาโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองบึงช้าง - หนองจอก) บ้านจอก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) พ.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายธัชชา - บ้านนายอุท้ย) บ้านหนองหว้า หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (๑๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (5-15 พฤษภาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง