วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง มี.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโ่คโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน มี.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
วัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
24  ก.พ. 2563
ซื้ออุปกรณ์การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถให้เด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างลงหินคลุกถนนดิน (สายบ่อขยะ) บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ บม 7918 บุรีรัมย์ (ติดตั้งไฟไซเรน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง