วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างศาลาพักผ่อนสำหรับผู้ปกครองทางด้านทิศเหนือนอกรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง