วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายโคกป่าช้า - หนองอีแสง) บ้านจอก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์่งานบ้านงานครัว (อ่างล้างจาน) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (เดือนธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายสวนพ่อเพชร - แนวเขตหนองบัวลอง) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง