วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริมนม ศพด. ประจำเดือน กันยายน 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ประจำเดือน ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.นาโพธิ์ (เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม (พื้นที่ไม่จำกัด รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ส.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อพันธุ์ปลา ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง