วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 9456 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (เดือนพฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ต.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (เดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง