วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองต่อ - บ้านหนองหญ้ารังกา) บ้านหนองต่อ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเบนซิน,ดีเซล โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนเกษตรด้านทิศเหนือ) บ้านโศกกะฐิน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ประจำเดือน ก.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริมนม ศพด. ประจำเดือน ก.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (เดือนกรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลานค้าชุมชน ไป โรงเรียนวัดท่าเรียบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างลงหินคลุกถนนดิน (สายนาแม่โน - บ้านนายลอด) บ้านหนองหว้า หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง