วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว มิ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (เดือนมิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถขบวนบั้งไฟของ อบต./รถผาแดง-นางไอ่ ขบวนนำ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่ ผูกผ้าประดับ จัดดอกไม้ประดับ บริเวณปรัมพิธีและเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม น้ำแข็ง สำหรับแขกประชาชนผู้มาร่วมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง