วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหนองหญ้ารังกา-ถนนหน้าวัด) หมู่ที่ 9บ้านหนองหญ้ารังกา งานผิวจราจร คสล.กว้าง4.00เมตรระยะทางยาว160.00เมตร หนา0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า640.00ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ( ก.พ. 67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (กพ. 67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถน้ำเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อถังขยะพลาสติกพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถน้ำเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านพ่อเพชร-หนองซำ หมู่ ๑๑ บ้านหนองหว้า งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๓.๐๐เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองกุง-โศกดู่ หมู่ ๑๑ บ้านหนองหว้า งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง๓.๐๐เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง