วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (เดือนพฤษภาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา พ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-53-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) พ.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าสี) เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อประดับตกแต่งสถานที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ PC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างรถตู้รับส่งผู้สูงอายุเข้ารับการผ่าตัดตา โครงการอยู่อย่างไรกับวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง