วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด เม.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เม.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก (สายคูหนองหญ้ารังกา - หน้าวัด) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองน้ำสาธารณะ บ้านหนองหญ้ารังกา) หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเครื่องเสียงอุปกรณ์ครบชุดพร้อมตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เม.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริมนม ศพด. ประจำเดือน เม.ย. 62
1  เม.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ประจำเดือน เม.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (เดือนเมษายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง