วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายเลิศไปบ้านนายพัชชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด มี.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างลงหินคลุกถนนดิน (สายนาพ่อสอนไปนานายเลี่ยม) บ้านหนองหว้า หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างลงหินคลุกถนนดิน (สายนานายหันไปทางขวาง) บ้านหนองหว้า หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (เดือนมีนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั๊มลม พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ก.พ. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการยังชีพ โครงการสงเคราะห์และเยี่ยมบ้านเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหน้าที่พลเมืองที่ดีในการเสียภาษีสร้างชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง