วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) พ.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าสี) เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อประดับตกแต่งสถานที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ PC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างรถตู้รับส่งผู้สูงอายุเข้ารับการผ่าตัดตา โครงการอยู่อย่างไรกับวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด เม.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เม.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก (สายคูหนองหญ้ารังกา - หน้าวัด) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองน้ำสาธารณะ บ้านหนองหญ้ารังกา) หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง