วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทืองโครงการนำร่องปลูกปุ๋ยพืชสด ปอเทือง บำรุงดิน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 416-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ 4 ประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (ประจำเดือน ธันวาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานส่วนการศึกษา พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง