วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (เดือนพฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองบึงช้าง) บ้านจอก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองต่อ - พุทไธสง) บ้านหนองต่อ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนสวัสดิการ ก.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (ก.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง ก.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง