วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนการคลัง ก.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ก.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (ก.ย. 61) 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนสวัสดิการ (ก.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ส่วนสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายบ่อขยะ) บ้านหนองหว้า หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายรอบหนองสาธารณะบ้านหนองต่อ) บ้านหนองต่อ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการ ลงหินคลุกถนนดิน (สายรอบหนองสาธารณะบ้านจอก) บ้านจอก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.นาโพธิ์ ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง