วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานส่วนการศึกษา พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (เดือนพฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองบึงช้าง) บ้านจอก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองต่อ - พุทไธสง) บ้านหนองต่อ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง