วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนสวัสดิการ (มิ.ย.61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง (มิ.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนการคลัง (มิ.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส่วนการคลัง (มิ.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายหนองต่อ - หนองไผ่) บ้านหนองต่อ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนการคลัง (มิ.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ 10 (สายบ้านนางสายฝน ไป หนองคูขาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองต่อ หมู่ 8 (สายหน้าวัดโคกสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อพันธ์ปลาโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาแหล่งน้ำสาธารณของชุมชน ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง