วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน (ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 9 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ( ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๖๖ - วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ต.ค. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๖๖-วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ( ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๖๖ - วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๖๖ - วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง