วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหารสัตว์โครงการส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม พ.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบริเวณบ้านนายคง พลไธสง ไป ที่ทำการ อบต. นาโพธิ์) บ้านหนองหว้า หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุงและทรายอะเบท โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการเสริมสร้างถนนดิน สายหนองซำ (บ้านพ่อเพชร ถึง เขตติดต่อบ้านหนองบัวลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางน้ำเข้าออกหนองฝาย บ้านโศกกะฐิน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง